1. Līzinga noteikumi

Līzinga noteikumi

Iegādājies kārotās lietas tūlīt, izmantojot Aizdevums.lv naudas kredīta palīdzību. Kredīta summa sākot no 100 EUR, pirmā iemaksa sākot no 0 EUR un kredīta atmaksas termiņš no 3 līdz 60 mēnešiem.

Iepērkoties www.gandrs.lv

 • Izvēlies preces un ievieto tās grozā.
 • Izvēlies apmaksas veidu – LĪZINGS.
 • Aizpildi veidlapu.
 • Gaidi ziņu no interneta veikala administratora  vai Aizdevums.lv klientu konsultanta (parasti dienas laikā).
 • Saņem kāroto preci kādā no Gandrs veikaliem vai ar kurjeru, uzrādot derīgu personas apliecinošu dokumentu.

Iepērkoties Gandrs veikalos

 • Izvēlies preces.
 • Dodies pie pārdevēja un noformē līzinga līgumu (15-30 min laikā).
 • Iegūsti kāroto preci.

AIZDEVUMA PIETEIKUMA AIZPILDĪŠANAS, IZSKATĪŠANAS, KREDITĒŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS UN PERSONU IDENTIFICĒŠANAS NOTEIKUMI

Lietotie termini:

Kreditētājs – SIA “AIZDEVUMS.LV”;

Galvotājs – fiziska persona, kas, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un parakstot galvojuma līgumu, sniedz galvojumu par klienta saistībām, kas izriet no kreditēšanas līguma;

Aizdevums – naudas aizdevums, aizdevums SIA “GANDRS IT” preču iegādei;

Pieteikums – pieteikums Aizdevums saņemšanai;

Kreditēšanas līgums – līgums par Aizdevuma piešķiršanu.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Aizdevumi tiek izsniegti klientiem vecumā no 18 gadiem – ar vai bez Galvotāja, atkarībā no klienta ienākumiem un citiem apstākļiem. Galvotāja nepieciešamību nosaka Kreditētājs.

1.2. Iespējamā Aizdevuma summa ir no 100.00 EUR (simts eiro, 00 centi) līdz 4500.00 EUR (četriem tūkstošiem pieciem simtiem eiro, 00 centiem).

1.3. Iespējamais Aizdevuma termiņš ir no 3 (trīs) līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem.

1.4. Aizdevuma noteikumus (Aizdevuma summu, atmaksas periodu, procentu likmi, komisijas maksas apmēru un citus noteikumus) nosaka Kreditētājs.

2. Aizdevuma pieteikuma aizpildīšana

2.1. Lai pieteiktos Aizdevuma saņemšanai, klients (nepieciešamības gadījumā arī Galvotājs) veic vienu no šādām darbībām:

 • aizpilda Pieteikumu SIA “GANDRS IT” mājaslapā (www.gandrs.lv), kas ir sasinhronizēta ar Kreditētāja online sistēmu;
 • pašrocīgi aizpilda Pieteikumu kādā no SIA “GANDRS IT” tirdzniecības vietām;
 • sniedz SIA “GANDRS IT” darbiniekam visu nepieciešamos informāciju, lai tas varētu aizpildīt Pieteikumu Kreditētāja online sistēmā.

2.2. Gadījumā, ja klientam nepieciešams Galvotājs, SIA “GANDRS IT” darbinieks informē klientu, ka Galvotājam ir nepieciešams aizpildīt Pieteikumu, norādot personu, par kuras saistībām Galvotājs vēlas galvot. Pieteikums iesniedzams vai nu SIA “GANDRS IT” vai Kreditētājam. Aizdevuma piešķiršanas gadījumā Kreditēšanas līgumu iespējams noslēgt tikai ierodoties SIA “GANDRS IT” kopā ar Galvotāju, un Galvotājam parakstot Galvojuma līgumu.

2.3. SIA “GANDRS IT” darbinieks, pieņemot Pieteikumu:

 • konsultē klientu par Pieteikuma aizpildīšanu un Kreditētāja piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • pārbauda klienta (nepieciešamības gadījumā ar Galvotāja) identitāti atbilstoši Noteikumu 5.punktā minētajām prasībām, un salīdzina personas identitāti apliecinošā dokumenta datus ar Pieteikumā uzrādītajiem datiem;
 • pēc Kreditētāja pieprasījuma nosūta parakstītu Pieteikumu, identifikācijas dokumenta kopiju, Galvotāja pieteikumu un identifikācijas dokumenta kopiju pa e-pastu.

3. Aizdevuma pieteikuma izskatīšana

3.1. Kreditētājs izskata Pieteikumu ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no tā saņemšanas brīža, par pieņemto lēmumu paziņojot gan SIA “GANDRS IT”, gan Klientam.
Iespējamie lēmuma veidi:

 • Apstiprināt Pieteikumu pilnībā vai daļēji;
 • Pieprasīt galvotāju (-us);
 • Pieprasīt no klienta papildus informāciju vai dokumentus;
 • Noraidīt Pieteikumu;
 • Apturēt Pieteikuma izskatīšanu.

3.2. Gadījumā, ja Kreditētājs pēc Pieteikuma izskatīšanas pieprasa papildus dokumentus, piemēram, darba vietas izziņu, pensionāra apliecību vai kādus citus dokumentus, SIA “GANDRS IT” darbiniekam ir tiesības izprasīt no klienta nepieciešamos dokumentus un to kopijas nosūtīt Kreditētājam.

4. Kreditēšanas līguma noslēgšana

4.1. Pirms Kreditēšanas līguma noslēgšanas SIA “GANDRS IT” darbinieks pārliecinās, vai līgums tiek slēgts ar personu, kur ir iesniegusi Pieteikumu.

4.2. Klientam, ierodoties SIA “GANDRS IT” tirdzniecības vietā vai klientu apkalpošanas centrā SIA “GANDRS IT” darbinieks:

 • pašrocīgi veic personu apliecinoša dokumenta kopēšanu. Klienta jau iepriekš sagatavotas kopijas netiek pieņemtas. Kopijā jābūt norādītam klienta fotoattēlam, vārdam, uzvārdam, personas kodam, dokumenta numuram, izdevējam un derīguma termiņam. Uz kopijas klients/Galvotājs pašrocīgi izdara atzīmi “Kopija paredzēta iesniegšanai SIA “Aizdevums.lv””, norādot savu vārdu, uzvārdu, datumu un parakstu. Gadījumos, kad klients preci iegādājas ar interneta veikala starpniecību, pieļaujama klienta iesniegtas identifikācijas dokumenta kopijas izmantošana, ar nosacījumu, ka prece klientam tiek izsniegta tikai pēc tam, kad klients ir uzrādījis dokumenta oriģinālu un tas atbilst iesniegtajai kopijai;
 • izdrukā no online sistēmas Kreditēšanas līgumu 2 (divos) eksemplāros, galvojuma līgumu (ja tāds ir paredzēts) 2 (divos) eksemplāros, rēķinus – faktūras 2 (divos) eksemplāros;
 • nodod klientam un galvotājam parakstīšanai visus Kreditēšanas līguma, Galvojuma līguma un rēķina – faktūras eksemplārus. Klientam un Galvotājam jāparaksta katra Kreditēšanas līguma vai Galvojuma līguma lapa un uz katras lapas pašrocīgi jāuzraksta paraksta atšifrējums (aizliegts izmantot spiedogu ar vārda un uzvārda atšifrējumu);
 • pēc līgumu parakstīšanas, klients un Galvotājs saņem vienu līguma eksemplāru.

4.3. Līgumu ir iespējams parakstīt arī attālināti, izmantojot eParakstu vai saņemot to ar DPD kurjeru. Attālināto līgumu parakstīšanu vari pieteikt brīdī, kad pēc pieteikuma aizpildīšanas mājaslapā ar Tevi sazinās klientu apkalpošanas speciālists.

5. Personu identificēšanas noteikumi

5.1. Identificēšanai nepieciešama Latvijas Republikas pilsoņa vai Latvijas Republikas nepilsoņa pases vai identifikācijas kartes oriģināls, kuru derīguma termiņš nav mazāks par 5 (piecām) dienām, skaitot no Kreditēšanas līguma parakstīšanas dienas.

5.2. Ārvalstnieku vai bezvalstnieku identifikācijai drīkst izmantot pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ko izsniegusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un kuras derīguma termiņš nav mazāks par Kreditēšanas līgumā noteikto aizdevuma atmaksas periodu, kopā ar personu apliecinošu dokumentu, uz ko pamatojoties ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

5.3. Identificēšanas procesa ietvaros klientam ir jāiesniedz identifikācijas dokumentu oriģināls. Identificējot klientu, SIA “GANDRS IT” darbinieks pārbauda klienta personas dokumenta derīguma termiņu, vizuāli salīdzina klientu ar attēlu personas dokumentā, pārbauda, vai dokumentā norādītais personas vārds un dzimums atbilst klienta dzimumam un vai dokumentā norādītais augums (ja tāds ir) aptuveni atbilst klienta augumam.

5.4. Identificēšanai netiek pieņemti dokumenti, kuri uzskatāmi par nederīgiem, bojāti dokumenti, dokumenti ar labojumiem, kā arī dokumentu, kas rada aizdomas par viltojumu.

5.5. Šajā sadaļā aprakstītā identifikācijas kārtība pilnā mērā attiecas arī uz Galvotāja identifikācijas procesu.