Paziņojums!

Paziņojums! Atpūtas pasākumi (t.sk. ceļojumi, pārgājieni un velobraucieni) šobrīd netiek rīkoti.
  1. Ceļojuma līguma paraugs

Ceļojuma līguma paraugs

Ceļojumu sniegšanas pakalpojuma līgums               _________________līguma Nr

SIA „Gandrs”, vien. reģistrācijas Nr. 40003021593, juridiskā adrese: Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046, tās valdes locekļa ____________________________ personā, no vienas puses un Klients

______________________________________________vārds uzvārds

______________________________________________personas kods

______________________________________________adrese

______________________________________________tālrunis

______________________________________________e-pasts

no otras puses, noslēdz līgumu par šādu ceļojumu

______________________________________________ceļojuma nosaukums

______________________________________________ceļojuma norises laiks

______________________________________________ceļojuma kopējā cena EUR

 

1. Vispārīgie nosacījumi
1.1. Šie Ceļojuma līguma vispārīgie nosacījumi (turpmāk tekstā – Ceļojuma noteikumi) ir līguma, kas noslēgts starp Klientu (turpmāk tekstā – Klients) un SIA „Gandrs” (turpmāk tekstā – Tūrisma operators), reģistrācijas numurs 40003021593 (reģistrācijas numurs Tūrisma aģentu un operatoru datubāzē: TATO-2015-41), juridiskā adrese: Kalnciema iela 28, Rīga, LV-1046, neatņemama daļa un reglamentē Ceļojuma līguma noslēgšanu, izpildi un atteikšanos no Ceļojuma līguma.
1.2. Papildus pušu Ceļojuma līguma noteikumiem ceļojuma nosacījumi izriet no ceļojuma programmas, ko Klientam izsniedzis Tūrisma operators. Ceļojuma programma ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa.
1.3. Tūrisma operators sniedz Klientam tūrisma pakalpojumus saskaņā ar Ceļojuma līgumu, un Klients samaksā Tūrisma operatoram ceļojuma maksu par pakalpojumiem.
1.4. Šajos Ceļojuma noteikumos kompleksie tūrisma braucieni, ko piedāvā Tūrisma operators, ir uzskatāmi par tūrisma pakalpojumiem.
1.5. SIA „Gandrs” savā darbībā ņem vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, tostarp Civillikumu un Tūrisma likumu.

2. Ceļojuma līguma noslēgšana
2.1. Ceļojuma līgumu starp Klientu un Tūrisma operatoru uzskata par noslēgtu brīdī, kad Klients ir izvēlējies ceļojumu no Tūrisma operatora tīmekļa vietnes www.gandrs.lv, ceļojuma piedāvājuma vai cita avota, ir nosūtījis Tūrisma operatoram savu personīgo informāciju un kontaktinformāciju un ir rezervējis ceļojumu, kā arī saņēmis attiecīgu faktūrrēķinu/pasūtījuma apstiprinājumu un samaksājis ceļojuma maksu pilnībā vai daļēji.
2.2. Tūrisma operators apstiprina pasūtījumu un nosūta Klientam faktūrrēķinu/pasūtījuma apstiprinājumu pa e-pastu. Komplekso tūrisma braucienu uzskata par rezervētu brīdī, kad Klientam ir izsniegts faktūrrēķins/pasūtījuma apstiprinājums.
2.3. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis kompleksā tūrisma brauciena līgumu un faktūrrēķinu/pasūtījuma apstiprinājumu brīdī, kad tie ir Klientam nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi.
2.4. Ja Klients nesamaksā par komplekso tūrisma braucienu vai neveic attiecīgo iemaksu vai priekšapmaksu līdz saskaņotajam datumam, tiek uzskatīts, ka Klients kompleksā tūrisma brauciena pasūtījumu ir atsaucis, un Tūrisma operatoram ir tiesības anulēt rezervāciju un piemērot Ceļojuma noteikumus attiecībā uz ceļojuma atsaukšanu.
2.5. Noslēdzot Ceļojuma līgumu, Tūrisma operatoram ir pienākums piedāvāt tūrisma pakalpojumus, ko izvēlējies Klients. Ja Tūrisma operators un Klients rakstiski nevienojas citādi, Tūrisma operatora pienākums ir nodrošināt tūrisma pakalpojumus atbilstoši tīmekļa vietnei, ceļojumu katalogam, ceļojuma piedāvājumam vai ceļojuma aprakstam, kas zināms Klientam.
2.6. Klients apņemas nodrošināt un padarīt pieejamus līguma nosacījumus visiem dalībniekiem, kuri ir zem tās pašas rezervācijas, kā arī visu nepieciešamo informāciju par tūrisma pakalpojumiem.

3. Ceļojuma maksa un iekļautie pakalpojumi
3.1. Klients maksā Tūrisma operatoram ceļojuma maksu par tūrisma pakalpojumiem atbilstoši 4. punktam. Ceļojuma maksā ir iekļauta maksa par pakalpojumiem, kas minēti ceļojuma programmā un ceļojuma apstiprinājumā.
3.2. Ja Klients vai Klienta nosūtītais pasažieris savas vainas dēļ, neizmanto kādu no ceļojuma apstiprinājumā minētajiem pakalpojumiem, Klientam nav tiesību pieprasīt samazināt vai kompensēt ceļojuma maksu.
3.2.1. Ja Klients pēc savas vēlmes izmanto pakalpojumu, kas nav minēts ceļojuma aprakstā, tad minētā pakalpojuma izmantošanas risks neattiecas uz Ceļojuma līgumu.
3.3. Tūrisma operatoram ir tiesības palielināt ceļojuma maksu, ja:
3.3.1. ir mainījušās transporta izmaksas, tostarp degvielas cenas;
3.3.2. ir mainījušās nodevas par piezemēšanos vai iebraukšanas vai izbraukšanas nodevas ostās vai lidostās;
3.3.3. ir mainījušies ar pakalpojumiem saistītie nodokļi;
3.3.4. ir mainījies valūtas kurss, kas tiek piemērots saistībā ar ceļojumu.
3.4. Tūrisma operators aprēķina ceļojuma maksas jauno summu, proporcionāli ņemot vērā Tūrisma operatora izmaksu palielinājumu vai samazinājumu saistībā ar izmaiņām, kas minētas  Ceļojuma noteikumu 3.3.1.–3.3.4. punktā.
3.5. Tūrisma operators informē Klientu par ceļojuma maksas palielināšanos vismaz 21 dienu pirms ceļojuma sākuma.
3.6. Ja Tūrisma operators būtiski palielina ceļojuma maksu, Klientam ir tiesības:
3.6.1. iepazīties ar līguma papildnosacījumiem un akceptēt tos;
3.6.2. pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators to var nodrošināt). Klients un Tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumu. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, Tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā Klientam;
3.6.3. vienpusēji atkāpties no līguma. Šādā gadījumā Tūrisma operators izmaksā Klientam visu Klienta samaksāto naudas summu, kā arī dokumentāri apliecinātus Klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

4. Samaksas noteikumi
4.1. Apstiprinot rezervāciju un pēc faktūrrēķina/pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas Klients 10 dienu laikā pēc rezervācijas veic priekšapmaksu – vismaz 25% (divdesmit piecus procentus) no tūrisma pakalpojuma (tostarp papildu pakalpojumu) cenas. Samaksa notiek EUR valūtā.
4.2. Kopējo maksu par tūrisma pakalpojumu Klients samaksā vismaz 30 dienas pirms ceļojuma.
4.3. Ja līdz ceļojumam ir atlikušas mazāk nekā 30 dienas, kopējā maksa (100% apmērā ) par ceļojumu ir jāsamaksā nekavējoties.
4.4. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis faktūrrēķinu, ja faktūrrēķins ir nosūtīts Klientam elektroniski uz Klienta e-pasta adresi.

5. Rezervācijas maiņa, ko veic Klients
5.1. Ja Klients vēlas mainīt rezervāciju (vārdu, uzvārdu, Klientu skaitu, naktsmītni, ceļojuma programmu, ceļojuma laiku) un Tūrisma operators ļauj mainīt rezervāciju, neatceļot iepriekšējo rezervāciju, Klients informē Tūrisma operatoru ne vēlāk kā 21 dienu pirms ceļojuma vai saņemot ceļojuma programmu.
5.2. Par izmaiņām Tūrisma operators iekasē administratīvo maksu EUR 20,00 (par personu, par programmas maiņu). Ja izmaksas ir lielākas, jo īpaši tad, kad kompleksajā tūrisma braucienā iekļauts lidojums ar lidmašīnu un papildu izmaksas par piegādātāja atcelšanu/maiņu, ir jāatlīdzina faktiskās izmaksas.
5.3. Ja tiek mainīta vai atcelta rezervācija (tostarp vārda un uzvārda maiņa) jau rezervēta lidojuma gadījumā, var tikt piemērotas papildu maksas. Minētās maksas nosaka un iekasē aviolīnija.

6. Atteikšanās no Ceļojuma līguma
6.1. Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt rezervāciju un izbeigt līgumu, ja:
6.1.1. Klients kavē samaksu vai priekšapmaksu par ceļojumu;
6.1.2. Klients nepilda šādus Ceļojuma līguma punktus: 7.3., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., un 7.14.
6.2. Ja Tūrisma operators izbeidz līgumu uz 6.1.1. punkta pamata, tad summas, kas jau ir samaksātas Tūrisma operatoram, Klientam netiek atdotas.
6.3. Klientam ir tiesības atteikties no līguma un anulēt rezervāciju, bet tādā gadījumā Klients iesniedz rakstveida pieteikumu un samaksā Tūrisma operatoram šādu maksu:
6.3.1. 20% no ceļojuma kopējām izmaksām, ja atteikšanās no līguma notiek no tā noslēgšanas brīža un līdz 28 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.2. 40% no ceļojuma kopējām izmaksām, ja atteikšanās no līguma notiek 27–15 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.3. 60% no ceļojuma kopējām izmaksām, ja atteikšanās no līguma notiek 14–11 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.4. 100% no ceļojuma kopējām izmaksām, ja atteikšanās no līguma notiek 10 un mazāk kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.4. Klienta pienākums ir samaksāt 6.3.1.–6.3.4. punktā minētās maksas 10 dienu laikā pēc rezervācijas atcelšanas vai atteikšanās no līguma. Tūrisma operatoram ir tiesības kompensēt 6.3.1.–6.3.4. punktā minētās maksas ar summām, ko Klients jau, ir, samaksājis par ceļojumu.
6.5. Rezervācija, kas ir veikta 30 dienas pirms ceļojuma sākuma vai vēlāk, tiek atcelta automātiski, ja Klients nav samaksājis pilnu ceļojuma maksu un ir pārsniegts 4.3. punktā minētais 10 dienu samaksas termiņš, izņemot, ja puses vienojušās par citu samaksas termiņu.
6.6. Ja Klientam no Klienta atkarīgu iemeslu dēļ netiek izsniegta vīza, kas nepieciešama, lai ceļotu uz galamērķa valsti, vai Klientam netiek izsniegta tranzīta vīza valstu šķērsošanai, lai sasniegtu galamērķa valsti, tiek uzskatīts, ka atteikšanās no līguma notikusi bez pamatota iemesla, un tiek ņemti vērā 6.3. punkta un tā apakšpunktu nosacījumi.
6.7. Ja izbraukšanas dienā klients laikus neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto līgumā paredzēto pakalpojumu, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.
6.8. Ceļojuma laikā Klients var beigt ceļojumu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Minētajā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt atlīdzību. Ja Klients izbeidz ceļojumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir atteicies no līguma ceļojuma laikā. Minētajā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt atlīdzību. Klients ir atbildīgs par visiem izdevumiem, kas var rasties, mainot ceļojuma programmu.

7. Klienta pienākumi un atbildība
7.1. Klienta pienākums ir izlasīt Ceļojuma līguma noteikumus, ceļojuma programmu un apstiprinājumu, kā arī citu vispārīgo informāciju, ko Klientam ir sniedzis Tūrisma operators.
7.2. Klienta pienākums ir uzreiz pēc ceļošanas dokumentu saņemšanas pārbaudīt, vai dokumentos iekļautie dati (vārds, uzvārds, ceļojuma datumi, ceļojuma programma utt.) atbilst pasūtījumam, un, ja tiek konstatētas pretrunas starp minētajiem dokumentiem un sākotnējo pasūtījumu, Klients apņemas uzreiz informēt Tūrisma operatoru par visām neatbilstībām, pretējā gadījumā pasūtījumu uzskata par apstiprinātu un neatbilstību novēršana vēlāk ir pieļaujama par papildu samaksu atbilstoši Ceļojuma noteikumiem par izmaiņu izdarīšanu.
7.3. Klients nodrošina sava ceļošanas dokumenta spēkā esamību,atbilstoši ceļojuma programmā sniegtajai informācijai. Ja galamērķa valsts tiesību akti prasa, Klients nodrošina vakcinācijas, obligātās medicīnas izdevumu apdrošināšanas un citus dokumentus. Klients nepieciešamo informāciju saņem savā e-pastā no Tūrisma oparatora.
7.4. Klienta pienākums ir izlasīt informāciju par galamērķa valsts atšķirīgajām īpašībām, kas sniegta Tūrisma operatora tīmekļa vietnē un atsūtīta ar rezervācijas dokumentiem, kā arī Tūrisma operatora tīmekļa vietnē sniegto būtisko informāciju par galamērķa valsti attiecībā uz veselības apdraudējuma riskiem, nepieciešamību vakcinēties utt.
7.5. Klienta pienākums ir samaksāt Tūrisma operatoram maksu par ceļojumu un ceļojumam nepieciešamajiem papildu pakalpojumiem (piem., vīzu, apdrošināšanu) atbilstoši Ceļojuma noteikumiem un izsniegtajam faktūrrēķinam/apstiprinājumam.
7.6. Klients uz sava rēķina garantē, ka viņam vai viņai ir spēkā esoši ceļojumam nepieciešamie dokumenti (pase, vīza, vakcinācijas apliecība, apdrošināšana utt.), kas ļauj Klientam šķērsot valstu robežas un uzturēties valstīs ceļojuma laikā. Klients ir atbildīgs par ceļošanas dokumentu spēkā esamību .

7.7. Personas apliecība nav personu apliecinošs dokuments ārpus Eiropas Savienības. Klienta pienākums ir ņemt līdzi pasi, kas ir spēkā atbilstoši galamērķa valsts tiesību aktiem. Klients nodrošina, ka viņa/viņas pase ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām vai kā norādīts ceļojuma programmā.
7.8. Klienta pienākums ir 24 stundas pirms ceļojuma sākuma noskaidrot izlidošanas/reisa laiku pie Tūrisma operatora pārstāvja vai Rīgas lidostas tīmekļa vietnē reisu izlidošanas sadaļā. Par izmaiņām Tūrisma operators informē Klientu individuāli. Galamērķī Klienta pienākums ir 24 stundas pirms atgriešanās mājās noskaidrot būtisko informāciju no informatīvā materiāla, ko sniedzis Tūrisma operators, vai no Tūrisma operatora pārstāvja.
7.9. Klienta pienākums ir laikus ierasties pārstāvja paziņotajā izlidošanas vietā un satikšanās vietās. Tostarp Klienta pienākums ir ņemt vērā operatīvo informāciju lidostā, autobusu vai vilcienu stacijā un iepriekš rezervēt laiku iespējamiem kavējumiem, nelabvēlīgiem laika apstākļiem vai rindām pasu kontroles vai drošības kontroles punktos.
7.10. Klienta pienākums ir nelietot pārmērīgu alkohola daudzumu un netraucēt citiem Klientiem ar savu uzvedību, pretējā gadījumā Klientam var tikt liegta piedalīšanās ceļojumā vai Klients var tikt izslēgts no ceļojuma, turklāt minētajā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt ceļojuma maksas kompensāciju.
7.11. Ceļojuma laikā Klientam ir jāpilda ceļojuma norādījumi, noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā viesnīcās, kempingos un visās citās naktsmītnēs un transporta līdzekļos, kā arī vietējās varas iestāžu izsniegtie priekšraksti un jārūpējas par personiskajām mantām, naudu, vērtslietām un dokumentiem.
7.12. Sastādot zaudējumu aktu, Klienta pienākums ir kompensēt visus materiālos zaudējumus, kas ceļojuma laikā ar tīšu vai netīšu darbību vai bezdarbību ir radīti Tūrisma operatoram, Tūrisma operatora partneriem vai trešajām personām, vietā, kurā zaudējumi tika radīti, vai pēc ceļojuma beigām 10 dienu laikā pēc tam, kad no Tūrisma operatora ir saņemts atbilstošs faktūrrēķins.
7.13. Klients ir atbildīgs par to, lai viņš/viņa nebūtu nevēlama persona (persona non grata) galamērķa valstī. Ja Klients netiek ielaists valstī tāpēc, ka Klientam Klienta vainas dēļ nav atļauts šķērsot robežu, Klienta pienākums ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar atgriešanos mājās, un ceļojuma maksa netiek kompensēta.
7.14. Ja Klients vēlas atgriezties mājās pirms vai pēc ceļojuma beigu datuma, tad tā ir klienta paša atbildība.

7.15. Klienta pienākums ir samaksāt par visiem papildu pakalpojumiem, kas izmantoti galamērķī, bet nav iekļauti tūrisma brauciena kompleksā (minibārs, SPA pakalpojumi utt.).
7.16. Klienta pienākums ir samaksāt par bagāžu, kas pārsniedz atļauto svaru, atbilstoši aviolīnijas noteikumiem.

8. Tūrisma operatora pienākumi un atbildība
8.1. Tūrisma operators apņemas nodrošināt Klientam komplekso tūrisma braucienu saskaņā ar līgumu.
8.2. Klienta izvēlētajam kompleksajam tūrisma braucienam ir jāatbilst aprakstam, izņemot apstākļus, kas ir neparasti, neparedzami un nekontrolējami no Tūrisma operatora puses.
8.3. Tūrisma operators apņemas sniegt Klientam visu nepieciešamo palīdzību ceļojuma laikā, ja ar Klientu notiek nelaimes gadījums, ja Klients kļūst par noziedzīga nodarījuma upuri vai ja notiek cits gadījums, kura rezultātā tiek apdraudēta Klienta dzīvība vai veselība. Tūrisma operators palīdz sazināties ar medicīnas iestādi un galamērķa valsts varas iestādēm vai sniedz attiecīgu informāciju, kā arī organizē pirmstermiņa atgriešanos, ja nepieciešams. Klienta pienākums ir kompensēt Tūrisma operatoram visus izdevumus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu.
8.4. Tūrisma operators nav atbildīgs par zaudējumiem, ko radījušas dabas katastrofas vai citi neparedzami apstākļi, no kuriem Tūrisma operators nespēj izvairīties, lai cik rūpīgi censtos. Minētie apstākļi var būt karš, dabas katastrofa, infekcijas slimība, streiks un citi notikumi (force majeure).
8.5. Tūrisma operators uzreiz informē Klientu individuāli par visām nozīmīgām ceļojuma pakalpojuma izmaiņām vai atcelšanu. Informācija tiek sniegta uz Klienta norādīto e-pastu, bet ja tā nav norādīta, tad rakstveidā uz Līgumā norādīto adresi vai mutiski uz norādīto telefona numuru.
8.6. Persona, kas ir atbildīga par Klienta bagāžas sabojāšanu vai pazaudēšanu, ir pārvadātājs, un, lai saņemtu kompensāciju par iespējamiem zaudējumiem, Tūrisma operators stingri iesaka iegādāties bagāžas apdrošināšanu pirms ceļojuma.
8.7. Ja Ceļojuma līgums tiek pārkāpts trešās personas sniegta pakalpojuma rezultātā un tiešā pakalpojuma sniedzēja atbildību ierobežo starptautiskās konvencijas (tostarp konvencijas, kas ierobežo gaisa pārvadātāju atbildību), minētā pārkāpuma gadījumā Tūrisma operatora atbildība pret Klientu ir ierobežota.

9. Klienta tiesības
9.1. Klientam ir tiesības veikt izmaiņas kompleksajā tūrisma braucienā atbilstoši Ceļojuma noteikumu 5. punktam un tā apakšpunktiem.
9.2. Klientam ir tiesības atteikties no Ceļojuma līguma atbilstoši Ceļojuma noteikumu 6. punktam un tā apakšpunktiem.
9.3. Klientam ir tiesības saņemt no Tūrisma operatora ceļojuma pakalpojumu atbilstoši līgumam, kā arī pēc iespējas precīzu un skaidru informāciju par ceļojuma programmu, Ceļojuma noteikumus un ceļojuma apstiprinājumu.
9.4. Klientam ir tiesības atcelt līgumu ceļojuma laikā un pārtraukt ceļojumu, ja Tūrisma operators būtiski pārkāpj līgumu un saistības, kas izriet no līguma, vai ja ceļojums ir citādā veidā tik nepietiekami organizēts, ka Klientam nav pamata turpināt ceļojumu minēto iemeslu dēļ. Līguma atcelšana ceļojuma laikā notiek tikai rakstiski reproducējamā veidā.
9.5. Klientam ir tiesības izvēlēties no Tūrisma operatora jaunu, līdzvērtīgu ceļojumu par tādu pašu cenu, kas aizstāj atcelto ceļojumu. Ja aizstājējceļojums ir lētāks nekā sākotnējais ceļojums, Tūrisma operators atlīdzina Klientam cenas starpību. Ja aizstājējceļojums ir dārgāks nekā sākotnējais ceļojums un Tūrisma operators nevar piedāvāt ceļojumu par sākotnējo cenu, Klients maksā Tūrisma operatoram cenas starpību.

10. Tūrisma operatora tiesības
10.1. Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt Klienta pasūtījumu, ja Klients nav laikus samaksājis par ceļojuma pakalpojumiem.
10.2. Ja Tūrisma operators neievēro ceļojuma aprakstu tādu apstākļu dēļ, ko Tūrisma operators nespēj kontrolēt, Tūrisma operatoram ir tiesības mainīt naktsmītnes vietu, transporta līdzekļus, maršrutu un veikt citas izmaiņas, ar nosacījumu, ka tādējādi ceļojuma kvalitāte un būtība netiek nozīmīgi ietekmēta. Klients tiek informēts par izmaiņām, kolīdz tās ir apstiprinātas.
10.3. Tūrisma operatoram ir tiesības veikt izmaiņas ekskursijas programmā, ja ir iestājušies neparasti, neparedzami un nekontrolējami apstākļi.
10.4. Tūrisma operatoram ir tiesības atteikties no līguma un atcelt ceļojumu, ja
būtisks dalībnieku skaits nav rezervējis ceļojumu (līgumreisa izmantotā kapacitāte ir mazāka par 80%). Tūrisma operators informē Klientu par atteikšanos no līguma vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma, un Klientam ir tiesības izvēlēties vienu no šādām iespējām:.
10.4.1. pieprasīt aizstāt pakalpojumu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators tādu var piedāvāt). Klients un Tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā Klients samaksā par augstākas kvalitātes pakalpojumu, sedzot cenas starpību. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;
10.4.2. saņemt atpakaļ visu samaksāto naudas summu 30 kalendāro dienu laikā.
10.5. Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt līgumu, ja pēc līguma noslēgšanas Tūrisma operatoram rodas būtiskas grūtības nodrošināt ceļojumu saskaņotajā veidā kara, dabas katastrofas, streika vai citas galamērķī vai tā apkārtnē esošas situācijas dēļ vai ja ceļojumu nav iespējams nodrošināt, neapdraudot Klienta dzīvību vai veselību, cita, neparedzēta iemesla dēļ. Tūrisma operators, kolīdz tas iespējams, informē Klientu par līguma atcelšanu.
10.6. Ja Ceļojuma līgums tiek atcelts ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu  dēļ, klientam ir tiesības saņemt ceļojuma maksas kompensāciju, bet no ceļojuma maksas tiek ieturēta pamatota atlīdzība par ceļojuma pakalpojumiem, kas jau ir sniegti vai tiks sniegti ceļojuma pabeigšanai. Tūrisma operators nodrošina klientam līdzvērtīgu transportu, lai atgrieztos izbraukšanas vietā. Ja, organizējot transportu, lai atgrieztos izbraukšanas vietā, rodas papildus izdevumi, Tūrisma operators un klients sedz minētos papildus izdevumus vienādās daļās. Pārējos izdevumus, kas rodas, atceļot līgumu, tostarp izdevumus par naktsmītni, pārtiku un citus izdevumus, sedz klients. Tūrisma operators palīdz klientam galamērķī rast piemērotus risinājumus un vienoties par naktsmītni.

11. Ceļojuma organizatoriskās nepilnības
11.1. Ceļojuma organizatoriskā nepilnība ir situācija, kad ceļojuma pakalpojums nenozīmīgi neatbilst ceļojuma programmai vai ceļojuma apstiprinājumam, kas iesniegts Klientam.
11.2. Nepilnības nav izmaiņas, kas nebūtiski ietekmē ceļojumu kopumā un kuru rašanos var pieņemt, ņemot vērā ceļojuma galamērķi un ceļojuma būtību. Nepilnības nav:
11.2.1. nebūtiskas izmaiņas lidojumu grafikā, kā arī izmaiņas lidojumu grafikā, ja tās rodas tādu apstākļu dēļ, ko Tūrisma operators nespēj kontrolēt; lidojuma aizkavēšanās, izmaiņas klasēs un maršrutos vai regulāro reisu virsrezervējums, par ko ir atbildīga aviolīnija;
11.2.2. viesnīcu maiņa tieši pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā, ja tā rodas viesnīcas virsrezervējuma dēļ vai īpašu iezīmju dēļ saistībā ar sezonas sākumu vai beigām. Tūrisma operators apņemas darīt visu, kas ir viņa spēkos, lai atceltā viesnīca tiktu aizstāta ar vismaz tāda paša vai augstāka līmeņa viesnīcu;
11.2.3. prognozēto laika apstākļu neatbilstība realitātei;
11.2.4. būvdarbi, kas viesnīcā sākti īsi pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā;
11.2.5. pakalpojumu nepilnības, par kurām Klients ir iepriekš informēts pirms Ceļojuma līguma stāšanās spēkā;
11.2.6. tādu ceļojuma aprakstā iekļauto datu izmaiņas, par kuriem puses ir vienojušās citādi, vai, ja ceļojuma aprakstā datu maiņa ir iespējama un par izmaiņu iespējamību Klients ir informēts pirms Ceļojuma līguma noslēgšanas.
11.3. Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu Tūrisma operatoram divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis pakalpojumu neatbilstību Ceļojuma noteikumiem, iesniedzot rakstisku iesniegumu Tūrisma operatoram uz tā juridisko adresi. Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas.

12. Apdrošināšana un garantija
12.1. Ja SIA „Gandrs” nespēj izpildīt savus pienākumus saskaņā ar līgumu pirms maksātnespējas procesa izsludināšanas vai SIA „Gandrs” maksātnespējas gadījumā, tai skaitā ceļojuma laikā, Klientam ir tiesības sazināties ar „ERGO Insurance” SE, reģistrācijas numurs 40103599913, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Polises Nr. 934000086, un iesniegt paziņojumu, minot tūrista vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, pakalpojuma sniedzēju, nesaņemtos pakalpojumus, datumu un laiku, kad nepieciešamie pakalpojumi atbilstoši līgumam bija jāsaņem, un paziņojuma datumu, sazinoties ar ERGO klientu atbalsta dienestu pa to diennakts tālruni (1887).
12.2. Klients apņemas iegādāties dzīvības un veselības apdrošināšanu sev un saviem ceļabiedriem. Klients ir pilnībā atbildīgs [par attiecīgiem riskiem] apdrošināšanas neesamības gadījumā.

13. Ceļojuma noteikumu interpretācija un spēkā esamība
13.1. Šis kompleksā tūrisma brauciena, ko organizē SIA „Gandrs”, līgums ir noslēgts starp Klientu un Tūrisma operatoru. Ceļojuma līguma vispārīgie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā, kad Klients ir veicis depozīta maksājumu (priekšapmaksu).
13.2. Domstarpības, kas rodas, interpretējot Ceļojuma līgumu un Ceļojuma noteikumus, tiek risinātas pārrunu ceļā starp Tūrisma operatoru un Klientu. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības var tikt risinātas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā atbilstoši procedūrai, kas noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

13.3. Šis līgums (ar pievienotu ceļojuma programmu) ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Tūrisma operatora un otrs pie Klienta.

14. Personas dati
14.1. Tūrisma operatoram ir tiesības apstrādāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami Ceļojuma līgumam, un tos datus, ko Klients ir publicējis. Minētās tiesības attiecas arī uz Tūrisma operatora līgumpartneriem, kuriem ir tiesības nodot personas datus un kuri ir tieši saistīti ar ceļojuma pakalpojumu sniegšanu Klientam.
14.2. Noslēdzot Ceļojuma līgumu, Klients sniedz Tūrisma operatoram atļauju apstrādāt personas datus un nodot tos trešajām pusēm, lai tās varētu izpildīt savus 14.1. punktā minētos pienākumus.

Pušu paraksti:

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA “Gandrs”

 

Klients:

_________________________

 

Datums ________________________________