Paziņojums!

Paziņojums! Atpūtas pasākumi (t.sk. ceļojumi, pārgājieni un velobraucieni) šobrīd netiek rīkoti.
 1. Atpūtas drošības noteikumi

Atpūtas drošības noteikumi

Lai gūtu maksimālu prieku un baudu pie dabas,

IZLASI un IEGAUMĒ

 • SIA ”Gandrs” (turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs) nodrošina klientam (turpmāk tekstā Pakalpojuma saņēmējs) pakalpojumu brīvā dabā, pārgājiena, ekspedīcijas vai ceļojuma formā.
 • Pakalpojuma saņēmējs ievēro Pakalpojuma sniedzēja noteiktos pakalpojuma lietošanas noteikumus, ko Pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pakalpojuma saņēmējam rakstiski, un Pakalpojuma saņēmējs pēc to izlasīšanas apliecina piekrišanu šiem noteikumiem, parakstot noteikumu eksemplāru, kas paliek pie Pakalpojuma sniedzēja.
 • Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta pēc tam, kad Pakalpojuma saņēmējs parakstījis šo līgumu, pakalpojuma lietošanas noteikumus un samaksājis maksu par pakalpojumu.
 • Pakalpojuma sniedzējs var atteikt pakalpojumu sniegšanu, ja Pakalpojuma saņēmējs neizpilda pakalpojuma lietošanas noteikumos noteiktās prasības, jo īpaši prasību par neatrašanos alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Ja Pakalpojuma saņēmējs pakalpojuma izmantošanas laikā lieto apreibinošas vielas, pārkāpj pakalpojuma lietošanas noteikumus vai citādi rīkojas tādā veidā, kas Pakalpojuma sniedzējam rada pamatotas aizdomas par Pakalpojuma saņēmēja iespējām izmantot pakalpojumu, neradot kaitējumu Pakalpojuma saņēmēja vai trešo personu dzīvībai, veselībai vai īpašumam, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt pakalpojuma sniegšanu, neatmaksājot Pakalpojuma saņēmējam maksu par pakalpojumu.
 • Pakalpojuma saņēmējs maksā Pakalpojuma sniedzējam par pakalpojumiem Pakalpojumu sniedzēja konkrētā pasākuma noteikto maksu. Maksas samaksu apliecina Pakalpojumu sniedzēja elektroniski nosūtīts rēķins.
 • Pakalpojuma sniedzēja organizētie pārgājieni, ekspedīcijas un ceļojumi, atkarībā no apvidus, sezonas un laika apstākļiem, neizslēdz nelaimes gadījumu risku.
 • Lai arī pārgājieni, ekspedīcijas un ceļojumi notiek pieredzējušu gidu pavadībā, Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Pakalpojuma saņēmēju drošības noteikumu neievērošanas gadījumā.
 • Pārgājiena/ekspedīcijas/ceļojuma vadītājam ir visas tiesības nekavējoties pārtraukt pārgājienu/ekspedīciju/ceļojumu Pakalpojuma saņēmējam, ja pēc vairākkārtējiem aizrādījumiem Pakalpojuma saņēmējs neievēro vadītāja norādes un norādītos drošības noteikums.
 • Pakalpojuma saņēmēji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, piedalīties var tikai vecāku vai aizbildņu pavadībā.
 • Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par Pakalpojuma saņēmēja nozaudētajām vai bojātajām mantām.
 • Pirmās palīdzības aptieciņa ir pieejama pie pārgājiena/ekspedīcijas/ceļojuma vadītāja.
 • Pakalpojuma sniegšanas laikā aizliegts lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas.
 • Pakalpojumu saņēmējs ievēro Pakalpojumu sniedzēja norādījumus par uzvedību pakalpojumu sniegšanas laika.
 • PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS IR ATBRĪVOTS NO ATBILDĪBAS SAKARĀ AR PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA GŪTIEM IEVAINOJUMIEM, TRAUMĀM, KĀ ARĪ CITĀDU KAITĒJUMU PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA DZĪVĪBAI, VESELĪBAI UN MANTAI, TĀ SKAITĀ, PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJA NĀVES GADĪJUMĀ.

PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJS IR APSPRIEDIS ŠO NOTEIKUMU AR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UN PIEKRĪT TAM.

Kontaktpersonas: