1. Līgums un garantijas

Līgums un garantijas

 • Nomas inventāra garantijas maksa – 20 EUR ar maksājuma karti vai pilna inventāra vērtība skaidrā naudā.
 • Nomnieks, saņemot nomas inventāru, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), kā arī norāda savu telefona nr.

Nomnieka tiesības un pienākumi

 • Nomnieks ir atbildīgs par paša ievietoto informāciju, visām darbībām, kas veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.
 • Nomnieks nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA Gandrs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
 • Nomnieks atdod inventāru tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā inventārs saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Ja nomas periodā ir radušies tehniskā vai vizuālā stāvokļa bojājumi, nomniekam ir jāsedz izdevumi saskaņā ar darbnīcas cenrādi.
 • Nomnieka pienākums ir iepazīties ar nomas līgumu.
 • Nomniekam ir tiesības atcelt veikto pasūtījumu, vismaz 2 kalendārās dienas iepriekš par to informējot veikalu, kurā pasūtījumu bija paredzēts saņemt.

 • Laikus atceļot veikto pasūtījumu (vismaz 2 kalendārās dienas iepriekš), maksa par pasūtījumu tiek atgriezta pilnā apmērā.

SIA Gandrs tiesības un pienākumi

 • Saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu, iznomātājs apņemas nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.
 • Iznomātājs nodod nomniekam nomas inventāru labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
 • Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot inventāru pirms līgumā noteiktā nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta.
 • Iznomātājam ir tiesības prasīt nomniekam iemaksāt drošības naudu vai pieņemt citus drošības garantus uz nomas laiku pilnā vai daļējā apmērā.